คณะผู้บริหาร

นายวรวรรต ศรีสอ้าน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
อ่านต่อ

นายกำพล ปุญโสณี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
อ่านต่อ

นายกรธวัช กิ่งเงิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจ - ธุรกิจอื่นๆ
อ่านต่อ

นายวิชัย มหัตเดชกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบริหาร
อ่านต่อ

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี
อ่านต่อ

นางสาวปรารถนา อุดมสิน

ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายบัญชี
อ่านต่อ

นางสาวอัจฉริยา อังศุธรรม

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายการเงินและงบประมาณ
อ่านต่อ
เลขานุการบริษัท

นายพรชัย เกตุจินากูล

เลขานุการบริษัท
อ่านต่อ