รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ช่วยพิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงที่สำคัญรวมถึงนำเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม โดยทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัท การกำหนดมาตรการป้องกันและการติดตามผล
สำหรับในรอบปี 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การให้คะแนนด้านโอกาส (Likelihood) และระดับผลกระทบ (Impact) รวมถึงวิธีการคำนวณระดับความเสี่ยง (Level of Risk) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Risk Appetite) และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ประเมินและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร โดยให้ครอบคลุมในเรื่อง ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับค่อนข้างสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ำ
พิจารณากำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและแนวทางในการควบคุมความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ หรือ ลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต
ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของบริษัท โดยจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะและรายบุคคล สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
(นายวรวรรต ศรีสอ้าน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่