รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี สำหรับในรอบปี 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา แต่ละท่าน ดังนี้
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธาน เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ได้ดังนี้
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ
พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนและวงเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2560 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
พิจารณาอนุมัติรอบระยะเวลาการพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีใหม่
พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดรอบระยะเวลาการประเมินผลงานของพนักงาน ผู้บริหาร ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และวันที่ปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ผู้บริหาร ภายหลังการเปลี่ยนรอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
พิจารณารับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาทั้งรายคณะและรายบุคคล สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบและเป็นอิสระในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา