รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งประกอบด้วย นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายปณต สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการ
ในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง โดยเป็นการประชุมวาระปกติ 2 ครั้ง และวาระพิเศษ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2559 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอ และในระหว่างปีมีการสรรหากรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน โดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากมีวาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือมากกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายต่างๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัท อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่เสนอ
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2560 และนโยบายการจ่ายโบนัส ประจำปี 2559 ให้กับผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและโบนัสของบริษัท อยู่ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบและเป็นอิสระในการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ
(นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช)
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา