สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกรรมการ
โดยคณะกรรมการ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวในระดับต่ำ สาเหตุหลักมาจากรายได้ภาคเกษตรที่ตกต่ำและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อรายได้ในอนาคตประกอบกับสถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการให้สินเชื่อแก่ครัวเรือน ในขณะที่การส่งออกสินค้าชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของคู่ค้า โดยเฉพาะคำสั่งซื้อจากจีนและกลุ่มอาเซียนที่ชะลอลง สำหรับช่วงหลังของปี 2558 ภาวะเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวเป็นลำดับโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเร่งรัดการใช้จ่ายภาครัฐและการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ อาทิเช่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ผู้มีรายได้น้อย มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง มาตรการช่วยเหลือ SMEs มาตรการผ่อนปรนเรื่องการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย มาตรการลดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมการซื้อที่อยู่อาศัย มาตรการทางภาษีสำหรับผู้ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกเพื่อเป็นการซื้ออยู่อาศัยจริงในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทและสามารถนำวงเงินร้อยละ 20 ของมูลค่าที่อยู่อาศัยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ การบริโภคภาคเอกชนก็ปรับตัวดีขึ้นจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐช่วงระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 (มาตรการช้อปช่วยชาติ) และการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต
แม้ว่าสภาวการณ์ของเศรษฐกิจดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม แต่ในปี 2558 กลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ก็ยังมีการเติบโตของผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจทุกประเภทรวมกันเติบโตกว่าร้อยละ 45
และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทเติบโตกว่าร้อยละ 47 ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินธุกิจด้วยความระมัดระวังและปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาสถานะการเงินที่มั่นคง
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการต่อยอดธุรกิจโดยเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เพื่ออนุมัติให้ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เข้าทำรายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับ บริษัท Frasers Property Holding Thailand ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Frasers Centrepoint Limited (FCL) จำนวน 685.7 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,971 ล้านบาท และให้เข้าลงทุนในโครงการสามย่านร่วมกับ บริษัท ทิพยพัฒน์ อาเขต เพื่อพัฒนาเป็นโครงการ Mixed-use มูลค่ากว่า 8,500 ล้านบาท โดย บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะได้ประโยชน์จากการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ FCL ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศแบบครบวงจรและเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในอันดับต้นของประเทศสิงคโปร์
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทบทวนแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)
เพื่อให้มีความครบถ้วน ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และจัดให้มีระบบการติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่พร้อมทั้งให้พนักงานลงนามในหนังสือรับรองการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนนเต็ม ซึ่งเป็นการได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องกันเป็นปีที่ห้านับตั้งแต่ ปี 2554-2558
ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งในกระบวนการและอิงกระบวนการ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ ผ่านกิจกรรมของบริษัท เช่น กิจกรรม Toxic waste ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายของผู้ใช้อาคาร Energy saving ส่งเสริมทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าผู้ใช้อาคาร Are you energy saving เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมและแนะนำแนวทางประหยัดพลังงานอย่างถูกวิธีให้กับผู้ใช้อาคาร โครงการ MELT VENTURES หาเงินสมทบมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED THAILAND
เพื่อสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลบนโลกผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการบูรณาการสาระการเรียนรู้ด้วยธรรมชาติให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร และพนักงาน เราขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุน UV และกลุ่ม UV ด้วยดีเสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาลที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของ UV และกลุ่มบริษัท UV และเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป