สารจากประธานกรรมการ
สารจากประธานกรรมการ
โดยคณะกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ปี 2559 เป็นปีแห่งความท้าทายหลายด้านทั้งจากเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลกตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่สภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.2 จากปีก่อน โดยมีการใช้จ่ายของภาครัฐและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจ แต่บริษัทก็ยังมีการเติบโตของผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจทุกประเภทรวมกันเติบโตกว่า 29% และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของบริษัทเติบโตกว่า 70% ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืนและรักษาสถานะการเงินที่มั่นคง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการลงทุนผ่านการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (“STI“) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบริหารควบคุมงานก่อสร้างอย่างครบวงจร จากผู้ถือหุ้นเดิมคิดเป็นสัดส่วน 35% มูลค่า 400 ล้านบาท ซึ่งการร่วมลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้กับบริษัทได้ในอนาคต นอกจากนี้การเปิดให้จองซื้อหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ Golden Ventures REIT (GVREIT) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นและจากภาพรวมของผลการดำเนินงานและศักยภาพทางการเงิน ทำให้ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือทางการลงทุนของบริษัท เป็น “BBB+/Stable”
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้ทบทวนแก้ไขจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเพิ่มนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle blowing Policy) และมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ปรับปรุงใหม่ด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม และยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลพิจารณา
หลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ผลจากการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” นอกจากนี้ บริษัท ยังได้รับรางวัล Investors’ Choice Award ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รางวัลเกียรติยศแห่งการเปิดเผยข้อมูลและให้การเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น ในฐานะที่บริษัทได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554-2559 ในทุกเกณฑ์การประเมินตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม จึงกำหนดนโยบายให้มีการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในบริษัท และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการส่งเสริมพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่บริษัท ตั้งอยู่โดยเฉพาะโครงการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน ตลอดจนถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2559 คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อเรื่อง ”ความรับผิดชอบต่อสังคม”
ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการทำงานอย่างเต็มกำลังศักยภาพตลอดปีที่ผ่านมาจนได้รับผลสำเร็จที่ดี อันเป็นส่วนสำคัญผลักดันให้บริษัท เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง และขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความเชื่อถือและให้การสนับสนุนบริษัท และกลุ่มบริษัทด้วยดีเสมอมา โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า เราจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมภิบาลที่ดีเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และกลุ่มบริษัท และเพื่อผลตอบแทนที่ยั่งยืนของผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป