คุยกับ President
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2558 บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)    และบริษัทย่อยสามารถสร้างผลการดำเนินงานดีขึ้นจากปีก่อน    ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากภาวะชะลอตัว    โดยสามารถสร้างรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 45 จากปีก่อน   และมีผลกำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 47 จากปีก่อน     โดยรายได้ที่เติบโตขึ้นส่วนใหญ่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์     เพื่อขายของ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด   และ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 61 จากปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการของภาครัฐ ในการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์จากมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่าธรรมเนียมการจดจำนอง มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการขอสินเชื่อบ้าน มาตรการทางภาษีสำหรับผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกเพื่ออยู่อาศัยในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 21 จากปีก่อน     โดยรายได้ค่าเช่าหลักมาจาก อาคารปาร์คเวนเชอร์    อีโคเพล็กซ์ และอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
จากผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทายที่ผลักดันให้บริษัทฯ ต้องเร่งขยายศักยภาพทางธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยเริ่มจากการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในเดือนธันวาคม 2558 ให้ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับ บริษัท Frasers Property Holding Thailand (FPHT) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Frasers Centrepoint Limited จำนวน 685.7 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.25 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,971 ล้านบาท ซึ่งการทำรายการครั้งนี้จะทำให้ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีเงินทุนในการสร้างความเติบโตทางธุรกิจและได้รับประโยชน์จากการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ FCL ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์ต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“Golden Ventures REIT”) ที่ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น จะเริ่มการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
ในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
ท้ายที่สุดนี้ ผมขอให้ความเชื่อมั่นว่าเราจะมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำพาบริษัทฯ เดินหน้าสู่โอกาสในการเป็นบริษัทฯ ชั้นนำด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในปี 2558   บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)     และบริษัทย่อยสามารถสร้างผลการดำเนินงานดีขึ้นจากปีก่อน   โดยสามารถสร้างรายได้จากการขาย บริการและให้เช่า เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 45 จากปีก่อน และมีผลกำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 47 จากปีก่อน โดยรายได้ที่เติบโตขึ้นส่วนใหญ่มาจากความสำเร็จด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ที่เน้นการ “คิดทุกเม็ด” โดยใส่ใจทุกรายละเอียดในการออกแบบห้องชุดเพื่อให้ผู้ซื้อสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและลงตัวต่อการอยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องมีลักษณะเด่นเนื่องจากถูกออกแบบมาเฉพาะ ด้วยความ “ครบทุกมุม” ที่นอกจากสวยลงตัวแล้วยัง “คุ้มทุกเมตร” ด้วย Function ที่จัดเตรียมไว้ให้ตอบสนองชีวิตประจำวันมากที่สุด บนพื้นฐานงานก่อสร้างคุณภาพมาตรฐานซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า ควบคู่ไปกับความสำเร็จในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่มุ่งเน้นการออกแบบด้วยหลักการสร้างประโยชน์ใช้สอยให้สูงที่สุดภายใต้การบริหารต้นทุนการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน โดย อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าแห่งแรกที่ได้รับการรับรอง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ระดับ Platinum มีผู้เช่าคิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่เช่าทั้งหมดและสามารถทำราคาค่าเช่าได้สูงสุดในกรุงเทพมหานครในอัตรา 1,200 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ในปี 2558 ค่าเช่าเฉลี่ยต่อ ตร.ม. ได้ปรับสูงขึ้นกว่าปีก่อน 6% ในขณะที่ อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานในระดับ LEED Gold Certificated จาก USGBC มีผู้เช่าคิดเป็นร้อยละ 85 ของพื้นที่เช่าทั้งหมดในราคาค่าเช่าเฉลี่ย 740 บาทต่อตารางเมตร
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้ทบทวนแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) ในเรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy) พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กร
โดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่และให้พนักงานลงนามในหนังสือรับรองการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจด้วยทุกคน
ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม        บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม        ทั้งในกระบวนการ และอิงกระบวนการ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ ผ่านกิจกรรมของบริษัท เช่น กิจกรรม Toxic waste ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายของผู้ใช้อาคาร
Energy saving     ส่งเสริมทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าผู้ใช้อาคาร Are you energy efficient เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อม และแนะนำแนวทางปะหยัดพลังงานอย่างถูกวิธีให้กับผู้ใช้อาคาร โครงการ MELT VENTURES หาเงินสมทบมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED THAILAND เพื่อสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลบนโลกผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการบูรณาการสาระการเรียนรู้ด้วยธรรมชาติให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ความสำเร็จของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากความวิริยะอุตสาหะและการสนับสนุนอย่างดีของผู้บริหาร พนักงาน
รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม    ผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจสนับสนุนตลอดระยะเวลาการบริหารงานที่ผ่านมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ต่อไป เพื่อให้เราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายในการเป็นบริษัทฯ ชั้นนำด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม