คุยกับ President
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
ภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ในปี 2559 ถือว่าประสบความสำเร็จเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัท มีรายได้รวม 17,315.6 ล้านบาท โดยมีเป้าที่วางไว้ 15,300.0 ล้านบาท สัดส่วนรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 14,236.6 ล้านบาท คิดเป็น 82% ของรายได้รวม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า 1,395.3 ล้านบาท คิดเป็น 8% ของรายได้รวม และธุรกิจสังกะสีออกไซด์ 1,292.2 ล้านบาท คิดเป็น 7% ของรายได้รวม ส่งผลให้มีกำไรสุทธิส่วนของบริษัท 1,075.7 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นกว่า 70% จากปี 2558 ในส่วนของรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจำนวน 14,236.6 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 9,825.0 ล้านบาท จาก 38 โครงการ ของ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และโครงการแนวสูง 4,411.6 ล้านบาท จาก 8 โครงการ ของ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด หรือ “GRAND UNITY” โดยมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 3,276.0 ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการแนวราบ 1,706.8 ล้านบาท และโครงการแนวสูง 1,569.2 ล้านบาท
สำหรับในปี 2560 บริษัทวางแผนเปิดตัวโครงการแนวสูงใหม่จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า 5,800 ล้านบาท และมีการปรับโฉมภาพลักษณ์ของแบรนด์ GRAND UNITY ที่นอกจากจะมุ่งพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งแล้วยังเพิ่มความโดดเด่นในด้านงานออกแบบและนวัตกรรมเพื่อทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้มองเห็นคำว่า “คุณค่า” ที่ไม่ได้เป็นเพียงคำว่าราคาแต่เป็นแต่เป็นความคิด ความเข้าใจ และความทุ่มเท ที่สะท้อนผ่านผลงานการพัฒนาโครงการ
บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้ทบทวนและแก้ไขจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy) และมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงพนักงานแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การกระทำผิดด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ในปี 2559 บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 80 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีคะแนนการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” หรือสัญลักษณ์ “5 ดาว” จากผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนรวม 601 บริษัท โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการและอิงกระบวนการ โดยการสนับสนุนให้ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด ทำการปรับปรุงสภาพแคมป์คนงานเพื่อสุขอนามัยและสุขาภิบาลที่ดี จัดทำโครงการ Child Care / Day Care Center เพื่อบริการและดูแลคุณภาพชีวิตครอบครัวคนงาน เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยระบายอากาศ ความร้อน เพื่อลดอุณหภูมิห้องทำให้ประหยัดพลังงาน เลือกใช้วัสดุที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
ที่ถูกสุขอนามัยลดการเสี่ยงของการเติบโตของเชื้อโรคภายในห้อง สนันสนุนและส่งเสริมให้ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001 : 2011) ซึ่งส่งผลให้บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด บริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนอกกระบวนการ ผ่านกิจกรรมของบริษัท เช่น กิจกรรม Toxic waste ส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายของผู้ใช้อาคาร ส่งเสริมทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าผู้ใช้อาคาร โครงการ MELT VENTURES เพื่อระดมทุนสมทบมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED THAILAND
เพื่อสร้างอนาคตที่เข้มแข็งให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลบนโลกผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาและการบูรณาการสาระการเรียนรู้ด้วยธรรมชาติให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ความสำเร็จของบริษัท ในปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากความวิริยะอุตสาหะและการสนับสนุนอย่างดีของผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจสนับสนุนตลอดระยะเวลาการบริหารงานที่ผ่านมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเช่นนี้ต่อไป เพื่อให้เราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม