ประวัติความเป็นมา
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
จดทะเบียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2523 โดยมีวัตถุประสงค์
เริ่มแรกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผงสังกะสีอ๊อกไซด์
(Zinc Oxide) บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2531 และ นับต้ังแต่ปี 2544 เป็นต้นมา
ในปี 2549 บริษัทจึงได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ย้ายหมวดธุรกิจจากหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (Petrochemicals&ChemicalsSector) เป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development Sector)
บริษัทได้ปรับแผนธุรกิจระยะยาว ให้มีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพที่หลากหลาย โดยมีบริษัทร่วม และบริษัทย่อยหลายบริษัท โดยแบ่งเป็น สายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า สายธุรกิจผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์ สายธุรกิจการลงทุนพลังงาน สายธุรกิจบริการบริหารอาคาร และสายธุรกิจบริการบริหารงานพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในระยะยาว
ทั้งนี้บริษัทได้เข้าซื้อกิจการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“GOLD”) ซึ่งดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อต่อยอดการเจริญเติบโตและการขยายกิจการของบริษัทในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก
โดยในปี 2556 เป็นปีที่ GOLD มุ่งเน้นการปรับพื้นฐานโดยเริ่มจากการจัดประเภทสินทรัพย์ของ GOLD เป็นสินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ (Core Assets)
และประเภทที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลัก (Non-core Assets) เพื่อกำหนดทิศทางการลงทุนและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ GOLD โดยจะปรับปรุงและสร้างมูลค่าเพิ่ม
แก่โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่เดิม พร้อมกับวางแผนพัฒนาโครงการใหม่ๆ
เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากการขายได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว สำหรับส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า บริษัท มุ่งเน้นการให้บริการเช่าอาคารสำนักงานในพื้นที่ศักยภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้ความมั่นคงด้านรายได้เป็นอย่างดี รวมทั้งธุรกิจสังกะสีออกไซด์ ที่สามารถขยายตลาด-ในต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โครงสร้างธุรกิจ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจการผลิต
ที่ปรึกษาและการบริหารจัดการธุรกิจ
ธุรกิจอื่น ๆ