รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย เป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล แทน นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559
สรุปวาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ในปี 2559 ดังนี้
- 1 มกราคม 2559 ถึง 26 มิถุนายน 2559 ประกอบด้วย นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นายสุวิทย์ จินดาสงวน นายปณต สิริวัฒนภักดี นายวรวรรต ศรีสอ้าน เป็นกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
- 27 มิถุนายน 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล นายสุวิทย์ จินดาสงวน นายปณต สิริวัฒนภักดี นายวรวรรต ศรีสอ้าน เป็นกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการประชุมที่กำหนดไว้ โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านได้เข้าประชุมครบทุกครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัท เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ได้ดังนี้
ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยในปี 2559 ได้มีการเพิ่มนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle blowing Policy) และมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมถึงพนักงานแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ส่อถึงการทุจริต การกระทำผิดด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัทเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรโดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่พร้อมทั้งให้พนักงานลงนามในหนังสือรับรองการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ทบทวนและกำหนดนโยบาย แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนติดตามการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีความครบถ้วนและต่อเนื่อง
กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบ
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ระดับ “ดีเลิศ”) เป็นปีที่หกติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554-2559
(นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย)
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล