รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในรอบปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน ดังนี้
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธาน เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ เข้าร่วมประชุม 2/2 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ดังนี้
ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยในปี 2560 ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัทเพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรโดยบรรจุเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่พร้อมทั้งให้พนักงานลงนามในหนังสือรับรองการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
ทบทวนและกำหนดนโยบาย แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนติดตามการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้มีความครบถ้วนและต่อเนื่อง
สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีการรายงานสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบ
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
พิจารณาแผนงานและแนวทางปฏิบัติในการเข้าเป็นสมาชิกของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือ “5 ดาว” จากการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นปีที่สองติดต่อกันตั้งแต่ปี 2559-2560 และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน (ระดับ “ดีเลิศ”) เป็นปีที่เจ็ดติดต่อกันตั้งแต่ปี 2554-2560
(นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย)
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล