คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่านดังนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุมการบริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้บรรลุผลตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานการลงทุนในโครงการอื่นๆ และการทำได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทางนิติกรรมและเอกสาร ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงให้คำปรึกษา/แนะนำการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกขั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงิน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขอบคณะกรรมการตรวจสอบ
1. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
ซ. การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ฌ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งภาวการณ์และความเหมาะสม
10. จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการอิสระ
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
2. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ / หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไปในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง
4. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
5. พิจารณาเสนอแนะกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมิใช่ตัวเงิน เพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ประสบการณ์ ความรู้ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกัน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดที่จำเป็น และเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อ ตอบแทน และจูงใจผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยพิจารณาจากการประเมินผลงานความทุ่มเท และผลประกอบการของบริษัท
8. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ
นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ
นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
1.
หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
1.1 การจัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
1.2 ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
2.
หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลต่อภายนอกองค์กร ได้แก่
2.1 ผู้ถือหุ้น
2.2 ลูกค้า/คู่ค้า
2.3 ผู้ร่วมลงทุน
2.4 สังคม
2.5 สิ่งแวดล้อม
2.6 อื่นๆ
3.
หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ
3.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
3.2 หน้าที่ในการวางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการ การวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
3.3 หน้าที่ในการควบคุมดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกๆ ปี อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายวรวรรต ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวิชัย มหัตเดชกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายกรธวัช กิ่งเงิน1 กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอื่นๆ
นายกำพล ปุญโสณี2 กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
นายพนม พรมมิรัตนะ3 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
นายนพดล ถีระศิลป์4 กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษา บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายทีฆายุ ดุษิยามี5 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์6 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์7 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
นายนรวีร์ ฉัตราภรณ์8 กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
หมายเหตุ :
1 นายกรธวัช กิ่งเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
2 นายกำพล ปุญโสณี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
3 นายพนม พรมมิรัตนะ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
4 นายนพดล ถีระศิลป์ ได้รับแต่งตั้ง เป็นที่ปรึกษาของ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
5 นายทีฆายุ ดุษิยามี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
6 นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
7 นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559
8 นายนรวีร์ ฉัตราภรณ์ ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ( Integrated Risk Management ) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
4. จัดทำ และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
7. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง