คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่านดังนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปน้ี :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการอิสระ
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ
นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ
นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายวรวรรต ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวิชัย มหัตเดชกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายกรธวัช กิ่งเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ
นายพนม พรมมิรัตนะ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด
นายนพดล ถีระศิลป์ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์2 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นายนรวีร์ ฉัตราภรณ์3 กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
หมายเหตุ :
1 นายพนม พรมมิรัตนะ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
2 นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
3 นายนรวีร์ ฉัตราภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559