คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่านดังนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงิน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการอิสระ
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ
นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ
นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายวรวรรต ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวิชัย มหัตเดชกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายกรธวัช กิ่งเงิน1 กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอื่นๆ
นายกำพล ปุญโสณี2 กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
นายพนม พรมมิรัตนะ3 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
นายนพดล ถีระศิลป์4 กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษา บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายทีฆายุ ดุษิยามี5 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์6 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์7 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
นายนรวีร์ ฉัตราภรณ์8 กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
หมายเหตุ :
1 นายกรธวัช กิ่งเงิน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
2 นายกำพล ปุญโสณี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
3 นายพนม พรมมิรัตนะ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
4 นายนพดล ถีระศิลป์ ได้รับแต่งตั้ง เป็นที่ปรึกษาของ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
5 นายทีฆายุ ดุษิยามี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
6 นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
7 นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559
8 นายนรวีร์ ฉัตราภรณ์ ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559