คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายวรวรรต ศรีสอ้าน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวิชัย มหัตเดชกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี
นายกรธวัช กิ่งเงิน1 กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอื่นๆ
นายกำพล ปุญโสณี2 กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
นายพนม พรมมิรัตนะ3 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
นายนพดล ถีระศิลป์4 กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษา บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายทีฆายุ ดุษิยามี5 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์6 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์7 กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
นายนรวีร์ ฉัตราภรณ์8 กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
หมายเหตุ :
1 นายกรธวัช กิ่งเงิน ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
2 นายกำพล ปุญโสณี ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
3 นายพนม พรมมิรัตนะ ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
4 นายนพดล ถีระศิลป์ ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
5 นายทีฆายุ ดุษิยามี ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
6 นายอุรเสฏฐ นาวานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
7 นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559
8 นายนรวีร์ ฉัตราภรณ์ ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ( Integrated Risk Management ) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
4. จัดทำ และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
5. พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยง ที่จะทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
7. ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงของบริษัท ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง