คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ
นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการอิสระ
นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
1.
หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
1.1 การจัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
1.2 ทำการเปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
2.
หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลต่อภายนอกองค์กร ได้แก่
2.1 ผู้ถือหุ้น
2.2 ลูกค้า/คู่ค้า
2.3 ผู้ร่วมลงทุน
2.4 สังคม
2.5 สิ่งแวดล้อม
2.6 อื่นๆ
3.
หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ
3.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวม ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
3.2 หน้าที่ในการวางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการ การวางแผนงาน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาในด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
3.3 หน้าที่ในการควบคุมดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกๆ ปี อย่างมีประสิทธิภาพ