คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่านดังนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการบริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุมการบริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้บรรลุผลตามแผนงานที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจประจำปีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานการลงทุนในโครงการอื่นๆ และการทำได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทางนิติกรรมและเอกสาร ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงให้คำปรึกษา/แนะนำการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ แก่ผู้บริหารระดับสูงตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรองในเรื่องที่ฝ่ายบริหารระดับสูงเสนอให้พิจารณาในส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกขั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อยยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้