คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้ :
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รายละเอียด
นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชี
และการเงิน
นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และมีความรู้ด้านการเงิน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขอบคณะกรรมการตรวจสอบ
1. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
ซ. การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
ฌ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาทบทวน เพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งภาวการณ์และความเหมาะสม
10. จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว