โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560
(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)