โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)