โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ส่วนที่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป)
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 4,044.77 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว 1,911.92 ล้านบาท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
100%
บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด (LRK)
ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท
100%
บริษัท แกรนด์ ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (GUD)
ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 600 ล้านบาท
99.98%
บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด *(GUL)
ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 244.05 ล้านบาท
100%
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVAM)
ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 22.31 ล้านบาท
55.73%
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ** (GOLD)
ทุนจดทะเบียน 11,037.67 ล้านบาท/
ทุนชำระแล้ว 7,780.59 ล้านบาท
100%
บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) *** (KLAND)
ทุนจดทะเบียน 2,400 ล้านบาท/
ทุนชำระแล้ว 1,780 ล้านบาท
100%
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVRM) ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 10 ล้านบาท
ผลิตผงสังกะสีอ๊อกไซด์
และเคมีภัณฑ์อื่น
100%
บริษัท ไทย - ไลซาท จํากัด (TL)
ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท
/ ทุนชําระแล้ว 415.20 ล้านบาท
100%
บริษัท ไทย – ซิงค์ออกไซด์ จำกัด ****(TZ)
ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 25 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว 6.25 ล้านบาท
พลังงาน
79%
บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากัด (EV)
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท /
ทุนชําระแล้ว 27.50 ล้านบาท
20%
บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
*****(SSC) ทุนจดทะเบียน /
ทุนชําระแล้ว 92 ล้านบาท
20%
บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จํากัด
*****(SSB) ทุนจดทะเบียน /
ทุนชําระแล้ว 10 ล้านบาท
30.59%
บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (EEI)
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว 26 ล้านบาท
ธุรกิจอื่น
100%
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จํากัด (UVC)
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว 2.5 ล้านบาท
100%
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จํากัด (FS)
ทุนจดทะเบียน / ทุนชําระแล้ว 5 ล้านบาท
หมายเหตุ :
* ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.98
** เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 GOLD ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จากเดิม 7,780,590,264.25 บาท เป็น 11,037,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 4.75 บาท ตามมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลดลงจากร้อยละ 55.73 เป็นร้อยละ 39.28
*** ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 55.73 ทั้งนี้ ภายหลังจากGOLD เพิ่มทุนจดทะเบียนข้างต้น จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมลดลงจาก 55.73 เป็นร้อยละ 39.28
**** ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท ไทย – ไลซาท จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.99
***** ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 15.80