คณะกรรมการ
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
กรรมการตรวจสอบ
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
5. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
6. นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน
กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง