คณะกรรมการ
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
กรรมการตรวจสอบ
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
5. นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
6. นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา
7. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน
กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบ และระมัดระวังต่อผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้