ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
2008 : EGM
2010 : AGM
2011 : AGM
2012 : AGM EGM
2013 : AGM
2014 : AGM EGM
2015 : AGM
หนังสือมอบฉันทะ