ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ
หุ้น %
1. บริษัท อเดลฟอส จำกัด* 1,262,010,305 66.007
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 28,136,739 1.472
3. AIA Company Limited-TIGER 25,700,003 1.344
4. นายวิโรจน์ เศวตวาณิช 17,424,000 0.911
5. นายวิเชียร เศวตวาณิช 17,190,000 0.899
6. นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 16,786,000 0.878
7. นายนเรศ งามอภิชน 12,527,200 0.655
8. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 11,272,500 0.590
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.บัวหลวง จำกัด
9,924,700 0.519
10. นายเสกสรร ตั้งกอบลาภ 8,000,000 0.418
ยอดรวม 1,408,971,447 73.694
หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
* บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50
* UV มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 จำนวน 1,911,926,537 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท