ข้อมูลทางการเงิน
  ไตรมาส1/2557 2557 2556 2555
ผลการดำเนินงาน    
รายได้จากการขาย บริการและให้เช่า
ล้านบาท
2,706.69
9,126.87
6,083.45
4,408.09
รายได้รวม ล้านบาท 2,737.16 9,624.70 6,261.21
5,530.22
ต้นทุนขาย บริการและให้เช่า ล้านบาท 1,995.27 6,856.78 4,823.70 3,490.35
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 711.42 2,270.09 1,259.75 917.74
กำไรสุทธิ ล้านบาท 129.93 513.10 6.71 401.45
กำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 89.39 395.03 175.36 249.40
ฐานะการเงิน    
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 31,494.37 31,037.63 20,860.56 20,159.17
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ล้านบาท 278.41 425.55 497.53 1,101.57
หนี้สินรวม ล้านบาท 20,990.51 20,663.69 11,553.31 10,160.80
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ล้านบาท 1,911.93 1,911.93 1,911.93 1,911.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ล้านบาท 7,288.50 7,199.11 6,854.52 7,142.64
ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท 10,503.87 10,373.94 9,307.25 9,998.37
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00 1.00