ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
• กรอกแบบฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
หัวข้อ :
รายละเอียด :
 
สถานที่ต้ังสำนักงาน เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรสาร +66 2255 9418
อีเมล์ uv-irw@univentures.co.th
เว็บไซต์ www.univentures.co.th