ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 24 มกราคม 2565 08:45:39
ราคาล่าสุด 3.56
เปลี่ยนแปลง -0.04
%เปลี่ยนแปลง -1.11%
มูลค่าซื้อขาย 1,698,700
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
งบการเงิน
แบบ 56-1
ONE REPORT
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน