นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้กรอบ ของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและ ศีลธรรม จึงมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาการ ทุจริตและคอร์รัปชันรูปแบบ ดังนี้
ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทุกระดับเข้าไป เกี่ยวข้องกับการทุรจิตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการ ต่อต้านคอร์รัปชัน
มีการกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานห้ามรับของขวัญ ยกเว้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สามารถรับของขวัญได้ไม่เกิน 3,000 บาท กรณีที่ของขวัญมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท จะต้องแจ้งผู้บังคับบัชญา และบริษัท เพื่อดำเนินการต่อไป
มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนิน ธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ประเมินระดับความเสี่ยง ทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดวิธีการ จัดการความเสี่ยงต่าง ๆ มาตรการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ ประเมินได้ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหาร ความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนด ของหน่วยกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมที่มี ความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตและคอร์รัปชันที่ อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส อันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระทำทุจริต ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งทางไปรษณีย์และ E-mail ที่ uv-wf-independent-director@univentures.co.th โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท (www.univentures.co.th) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปีของบริษัท
  และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนและ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยมีนโยบายในการคุ้มครอง ผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้เป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษตาม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2559 ไม่พบรายงานหรือการกระทำผิด เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือบริษัทใน กลุ่มยูนิเวนเจอร์
คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาลพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการเพื่อเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council) โดยในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ กำกับดูแลบรรษัทภิบาลรับผิดชอบในการวางแผน สนับสนุน และให้ คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
บริษัท จัดส่งพนักงานเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการในวันต่อต้าน คอร์รัปชัน 2560 ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ กรุงเทพฯ ที่ทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อร่วมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ กระบวนการ ปัญหา/ แนวทางแก้ไข และปัจจัยความสำเร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ กระบวนการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค เอกชนไทย (CAC)
บริษัทถือว่าการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นความผิดร้ายแรง และเมื่อเกิดการทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นแล้วจะมีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงมาตรการลงโทษหรือการดำเนินคดีกับพนักงานที่ทุจริต และคอร์รัปชัน และให้มีการตรวจสอบรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหามาตรการแนวทางในการป้องการ เพื่อป้องกันไม่ให้การทุจริต และคอร์รัปชันนั้นเกิดขึ้นได้อีก