ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคารอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
20 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 19 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดงาน
 หน้าที่และความรับผิดชอบ:
- บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และอาคารที่บริหาร
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้รับเหมา ในการต่อเติม ตกแต่งพื้นที่ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร่วม และผู้มาติดต่อ
- รับเรื่องและแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากเจ้าของร่วม และคอยสอดส่อง ดูแล อำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม
- ประสานงาน ลดต้นทุน และเร่งรัดเก็บค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติ
 คุณสมบัติ:
- เพศชาย/หญิง อายุ 26 - 35 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 3-5 ปี