ตำแหน่งงาน
Human Resource Development Officer
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร – โครงการอาคารชุด คอนโดยู เกษตร - นวมินทร์
1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด คอนโดยู เกษตร - นวมินทร์
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด คอนโดยู เกษตร - นวมินทร์
1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
วิศวกรขายระบบ POS
3 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
1 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการวิเคราะห์และงบประมาณ
1 ตำแหน่ง
Software Developer
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชี
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการอาวุโส - พัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 ตำแหน่ง
ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย
1 ตำแหน่ง