ตำแหน่งงาน
เลขานุการผู้บริหาร
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานกองทรัสต์
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1 ตำแหน่ง
Human Resource Development Officer
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
วิศวกรขายระบบ POS
3 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ - งานทรัพย์สินและประกัยภัย
1 ตำแหน่ง
Software Developer
1 ตำแหน่ง
Asset Management Manager
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
1 ตำแหน่ง
ช่างเทคนิค - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สังกัดบริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
1 ตำแหน่ง
วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง