ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
บริษัทขยายการลงทุนในธุรกิจหรือกิจการที่มีศักยภาพ หรือก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด (FS)
FS เป็นผู้พัฒนาและนำเสนอโซลูชั่นระบบความปลอดภัยที่ทันสมัย (Smart Security Solution) สำหรับอาคาร โดยโซลูชั่นดังกล่าวเชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบควบคุมต่างๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบควบคุมการเข้าออกโครงการ อาคาร ลิฟท์ และที่จอดรถ ระบบกั้นทางเข้าออก (Turnstile/ Flap Gate) กล้องวงจรปิดและระบบความปลอดภัยอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกันเป็นระบบเดียว ทั้งนี้ FS จำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมภายในอาคารและโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับโดยทั่วไป นอกจากนี้ FS มีทีมวิศวกร ทีมโปรแกรมเมอร์ ทีมดูแลลูกค้าและทีมบริการหลังการขาย ซึ่งมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่รับฟังปัญหาหรือความต้องการ ให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ จัดหาและติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมีบริการหลังการขายในด้านการซ่อมทั้งนี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของ FS สามารถดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.forwardsystem.co.th
บริษัท อะเฮดออล จำกัด (AA)
AA เป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัย สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยและโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โดย AA ให้บริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหาและติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือระบบที่มีคุณภาพสอดรับกับความต้องการใช้งานของลูกค้า รวมทั้ง มีบริการหลังการขายในด้านการซ่อมบำรุง ปัจจุบัน AA เป็นผู้จัดจำหน่ายระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัยจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ทั้งนี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของ AA สามารถดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.aheadallgroup.com
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด (UVC)
UVC เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน ดังนี้
งานที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ : ให้บริการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในเชิงธุรกิจ การตลาด และการเงิน รวมทั้ง ให้บริการบริหารจัดการงานในช่วงระยะเวลาพัฒนาโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถเปิดให้บริการได้ตามแผนงานที่วางไว้
งานที่ปรึกษาทางการเงิน : ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน เช่น การควบรวมกิจการ การซื้อขายกิจการ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือการลงทุน การประเมินมูลค่ากิจการ การจัดทำประมาณการทางการเงินของกิจการ การจัดหาแหล่งเงินทุน เป็นต้น
งานจัดหาที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการ : ให้บริการจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพในทำเลต่างๆ ตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะตลาดและการแข่งขัน วางรูปแบบการพัฒนาโครงการในเบื้องต้น ศึกษาความเป็นไปได้และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการพัฒนาโครงการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVAM)
UVAM ดำเนินธุรกิจให้บริการเป็นผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างรายได้ให้แก่โครงการ เช่น ด้านอาคารสถานที่ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการใช้ประโยชน์ของผู้เช่าและผู้ใช้บริการ ด้านลูกค้าหรือผู้เช่า เพื่อสร้างหรือรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างเจ้าของโครงการกับผู้เช่าซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้เกิดการเช่าพื้นที่ใหม่และต่อสัญญาเช่าในอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้โครงการมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จัก และดึงดูดความสนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสาธารณชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง เป็นต้น
บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SPM)
SPM ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจ้างบริหารนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย ปัจจุบัน SPM ได้รับการว่าจ้างให้บริหารนิติบุคคลอาคารชุดพักอาศัย เช่น นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด ยู เกษตร – นวมินทร์ นิติบุคคลอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา เป็นต้น
บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด (CONNEXT)
CONNEXT เป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขาย รับฝากและให้เช่า โดยข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการของ CONNEXT สามารถดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.connext.co.th
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (UVRM)
UVRM ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ทำหน้าที่ดูแลจัดการกองทรัสต์ บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ แผนการดำเนินงานของทรัสต์ มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ให้แก่กองทรัสต์ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม ทั้งนี้ ในปัจจุบัน UVRM ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์
บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (STI)
STI ดำเนินธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษาและให้บริการบริหารโครงการก่อสร้างทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทั้งแนบราบและแนวสูง รวมทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ เป็นต้น โดย STI ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก ในการบริหารและควบคุมดูแลโครงการก่อสร้างให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ทั้งด้านระยะเวลา ต้นทุน และคุณภาพ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับงานบริการของ STI สามารถดูเพิ่มเติมในเว็บไซต์ www.sti.co.th
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด (UVCAP)
UVCAP ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น โดยปัจจุบัน ถือหุ้นในบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด บริษัท อะเฮดออล จำกัด และบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)