ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ดำเนินธุรกิจอื่น ซึ่งประกอบด้วยสายธุรกิจการลงทุนพลังงาน สายธุรกิจบริการบริหารอาคาร และสายธุรกิจบริการบริหารงานพัฒนาโครงการด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนระยะยาว
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด (UVC)
UVC ให้บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีการให้บริการทั้งหมด 3 ส่วน คือ
• การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจและการจัดทำแผนและโครงสร้างการลงทุน
• การพัฒนาโครงการ (Project Development) การบริหารโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง
• การจัดหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ (Land banking)
บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด (FS)
ตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษของการเป็นผู้นำในการให้บริการด้านโซลูชั่นของการเข้าออกอาคารต่างๆแบบครบวงจร FS มีผลิตภัณฑ์คุณภาพครอบคลุมตั้งแต่เครื่องบันทึกเวลา ระบบบริหารจัดการที่จอดรถ ระบบควบคุมการเข้าออกอาคารระบบกล้องวงจรปิดและระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการบริหารลานจอดรถสำหรับอาคารและลานจอดรถทั่วไป FS มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยบริการที่เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณในระยะยาว