ธุรกิจอื่น
บริษัท ดําเนินธุรกิจเป็น ผู้ผลิตและจําหน่าย
ผงสังกะสีอ๊อกไซด์ ภายใต้

บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัดโดยใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตยางรถยนต์ อาหารสัตว์ เซรามิค เครื่องสำอาง และยารักษาโรค โดยลูกค้าอุตสาหกรรมหลักที่มียอดการสั่งซื้อมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมการผลิต ยางรถยนต์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของยอดการสั่งซื้อผงสังกะสีอ๊อกไซด์ท้ังหมด

โรงงานผลิตสังกะสีอ๊อกไชด์ ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปิดทำการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง โรงงาน ดังกล่าวสามารถรองรับความต้องการในตลาดด้วยกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่าปีละ 18,000 ตัน ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจส่วนนี้ของบริษัทฯ มีการเติบโต เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ และอาหารสัตว์ในอนาคต