ธุรกิจพลังงาน
บริษัทขยายการลงทุนไปยังธุรกิจพลังงาน
ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตามการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจและ
ชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ที่มีความต่อเนื่อง
(Recurring Income) และสร้างความสมดุลของ
โครงสร้างเงินลงทุนของบริษัท
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด (UVBGP)
UVBGP เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทและบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 และร้อยละ 45 ตามลำดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุน พัฒนา บริหารจัดการ และดำเนินการโครงการด้านพลังงาน