CAREER OPPORTUNITY
Technician Support - Forward System Co., Ltd.
1 Person
Update : 11 สิงหาคม 2559
Detail
 สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
ดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th
 
- ดูแลงานด้านเทคนิคของฝ่ายขาย
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีทักษะในการสื่อสาร และ การเจรจา กับผู้อน
- ช่วยทดสอบและติดตั้งระบบ และพัฒนาระบบ
- ควบคุม/ติดตั้ง ประสานงาน ตรวจสอบการดำเนินงานติดตั้งระบบ ในส่วนของโครงการที่รับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง ตามระยะเวลาที่กำหนด
Qualification
 - เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 17 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี
- มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี