CAREER OPPORTUNITY
Senior Officer / Assistant Manager - Accounting
1 Person
Update : 22 กันยายน 2559
Detail
ตรวจสอบรายการบัญชี ปิดงบการเงินประจำเดือน และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน รวมถึงวิเคราะห์งบการเงิน ดูและและบริหารทีมงาน ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
Qualification
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5-10 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
- มีความกระตือรือร้น  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง