CAREER OPPORTUNITY
Accounting Officer
1 Person
Update : 22 กันยายน 2559
Detail
ตรวจสอบและบันทึกการตั้งลูกหนี้ ตรวจสอบและบันทึกการรับเงิน ตรวจสอบและกระทบยอดรายงานภาษีขาย ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
Qualification
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี และมีประสบการณ์ด้านการบัญชี 1-3 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี - มีความกระตือรือร้น  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง