CAREER OPPORTUNITY
หัวหน้าฝ่ายกำกับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสี่ยง
1 Person
Update : 6 มีนาคม 2562
Detail
 งานหลักของตำแหน่ง

ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์และการลงทุนของกองทรัสต์ ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่รับผิดชอบ

·         ทำหน้าที่ดูแลและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

·         ดูแลให้บุคลากรเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทรัสต์เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงานที่ปฎิบัติ

·         วางแผนการปฎิบัติการ (Audit Plan) ให้สอดคล้องกับนโยบายและความเสี่ยงขององค์กร

·         กำกับตรวจสอบการดำเนินงานของกองทรัสต์ให้เป็นไปตามระบบการทำงานและระบบควบคุมภายใน และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

·         กำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

·         สรุปผลการตรวจสอบ โดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมถึงทบทวนติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฎิบัติตามข้อเสนอที่เห็นชอบ

·         กำกับดูแลบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

·         ประเมินความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายใน  และตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นต่อระบบควบคุมภายใน  ของแต่ละกิจกรรม  กระบวนการทางธุรกิจ  รวมถึงประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการและการปฏิบัติงานของบริษัท

·         ปฎิบัติงานและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้การปฎิบัติเป็นไปตาม Procedures/Work Instructions ที่บริษัทฯ กำหนด

Qualification