CAREER OPPORTUNITY
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
1 Person
Update : 6 มีนาคม 2562
Detail
งานหลักของตำแหน่ง ทำหน้าที่ หน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนงาน แผนปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดหาผลประโยชน์รวมถึงการดูแลการบริหารกองทรัสต์ โดยจะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทรัสต์

·                     ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นไปตามสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

·                     พิจารณาความเหมาะสมของการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ (RPT)

·                     จัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน และสอบทานรายงานประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์

·                     จัดทำประกันภัยและพิจารณาวงเงินประกันภัย

·                     พิจารณาผลการดำเนินงานรายเดือนของทรัพย์สินของกองทรัสต์  และนำเสนอผลการดำเนินงานรายไตรมาสให้แก่คณะกรรมการบริษัท

·                     จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของกองทรัสต์ร่วมกันกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

•          ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือนของทรัพย์สินของกองทรัสต์ สถานการณ์การเช่า รายชื่อผู้เช่าและประวัติการเช่า (Rent Roll)

•          ช่วยในการจัดทำแผนงานประจำปีของทรัพย์สินของกองทรัสต์

•          ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายงานประจำเดือน และควบคุมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร

Qualification