CAREER OPPORTUNITY
Executive Sales Manager
1 Person
Update : 13 กันยายน 2561
Detail
หน้าที่และความรับผิดชอบ: - ดูแลยอดขาย ห้องชุดโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ร่วมกำหนดกลยุทธ์ราคา วางแผนการขาย และการตลาดให้กับโครงการที่รับผิดชอบ - สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย
Qualification
คุณสมบัติ: - เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป  - สัญชาติไทย - บุคภาพดี ทัศนคติดี รับผิดชอบ - วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา - สามารถทำงานตามเวลาที่ยืดหยุ่นได้ - มีประสบการณ์ด้านงานขาย 5 ปีขึ้นไป - สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ (หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)