CAREER OPPORTUNITY
Senior Sales Executive
2 Person
Update : 17 สิงหาคม 2561
Detail
 หน้าที่และความรับผิดชอบ:
- รับผิดชอบด้านงานขาย ห้องชุดโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- ดูแล ประสานงาน และต้อนรับลูกค้าที่เข้าชมโครงการ
- ติดต่อประสานงาน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามเอกสาร จอง, สัญญา, ใบเสร็จเอกสารการเงิน, โอนกรรมสิทธิ์ และ สินเชื่อ
- ดูแลสำนักงานขาย โครงการ ให้เรีบร้อยพร้อมต้อนรับลูกค้าอยู่เสมอ
- ช่วยวางแผนการขายและการตลาดให้กับโครงการที่รับผิดชอบ
Qualification
 คุณสมบัติ:
- เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- สัญชาติไทย
- บุคภาพดี ทัศนคติดี รับผิดชอบ
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถทำงานตามเวลาที่ยืดหยุ่นได้
- มีประสบการณ์ด้านงานขาย1- 3 ปี
-สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ (หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์