CAREER OPPORTUNITY
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ
1 Person
Update : 8 สิงหาคม 2561
Detail
หน้าที่และความรับผิดชอบ:   ·ตรวจสอบข้อกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ของที่ดิน โฉนดระวาง สารบบที่ดิน สภาพแวดล้อมโดยรอบของที่ดิน ลงพื้นที่จริง ·จัดทำสัญญาซื้อขายที่ดิน และเอกสารการมอบอำนาจพร้อมดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของบริษัทฯ จนเสร็จสมบูรณ์ ·ตรวจร่างเอกสารสัญญาอื่นๆ จัดทำหนังสือมอบอำนาจอื่นๆ รวมถึงหนังสือออกต่างๆ เพื่อใช้ในธุรกรรมของบริษัทฯ ·จัดทำรายงานการประชุมต่างๆ ของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ ·จัดทำหนังสือ / เอกสารการประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ·ติดต่อ วิเคราะห์ และประสานงานกับหน่วยงานราชการ อาทิ กรมที่ดิน / สำนักงานเขต/ กรมพัฒนาธุุรกิจการค้า และหน่วยงานอื่นๆ ·ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ในองค์กร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualification
คุณสมบัติ:   ·เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป ·วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ ·มีประสบการณ์การทำงาน / ชำนาญการด้านกฎหมาย และด้านการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3 ปี ขึ้นไป ·มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีทักษะการแก้ไขปัญหาได้ดี ·สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง ·มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้คล่อง (บริษัทฯ มีรถยนต์ให้ขับเพื่อออกไปติดต่อประสานงาน)