CAREER OPPORTUNITY
ช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
20 Person
Update : 25 กรกฎาคม 2561
Detail
หน้าที่และความรับผิดชอบ:
- ดูแลซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร
- ซ่อมแซมงานในห้องชุด
- ให้บริการลูกค้า และเจ้าของร่วม
Qualification
 คุณสมบัติ:
- เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 1 ปี
- ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือสมัครเข้าฝึกอบรม และมีลำดับรายชื่อเพื่อฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว