CAREER OPPORTUNITY
หัวหน้าช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
20 Person
Update : 25 กรกฎาคม 2561
Detail
 หน้าที่และความรับผิดชอบ:
- วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร
- บริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายของอาคาร
- ดูแลเอกสารด้านช่างของอาคาร
Qualification
 คุณสมบัติ:
- เพศชาย อายุ 26-30 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 5 ปี
- ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หรือสมัครเข้าฝึกอบรม และมีลำดับรายชื่อเพื่อฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว