CAREER OPPORTUNITY
เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
1 Person
Update : 10 พฤษภาคม 2561
Detail
หน้าที่และความัรบผิดชอบ: - ดูแล ประสานงาน และต้อนรับลูกค้าที่เข้าชมโครงการอาคารชุด และขายห้องชุด - สร้างยอดขายของโครงการอาคารชุดตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกความพึงพอใจ ความต้องการ ข้อตำแหนิ หรือสิ่งอื่นใดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า - วางแผนการขายและการตลาดให้กับโครงการที่รับผิดชอบ
Qualification
คุณสมบัติ: - ยินดีรับทุกวุฒิการศึกษา โดยมีทักษาะการขายและการตลาด มีใจรักงานบริหาร การแข่งขัน และสร้างยอดขาย - สามารถทำงานตามเวลาที่ยืดหยุ่นได้