CAREER OPPORTUNITY
ช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
5 Person
Update : 9 เมษายน 2561
Detail

- ดูแลซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร

- ซ่อมแซมงานในห้องชุด

- ให้บริการลูกค้า และเจ้าของร่วม 

Qualification
 - เพศชาย อายุ 21-25 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 2 ปี

- ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557