CAREER OPPORTUNITY
เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร – โครงการอาคารชุด คอนโดยู เกษตร - นวมินทร์
1 Person
Update : 16 พฤษภาคม 2560
Detail

- ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทให้บริการภายนอก (outsource) ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

- ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้รับเหมา ในการต่อเติม ตกแต่งพื้นที่ ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของร่วม และผู้มาติดต่อ

- รับเรื่องและแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากเจ้าของร่วม 

Qualification
 - อายุ 21-25 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 2 ปี