CAREER OPPORTUNITY
ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร – โครงการอาคารชุด คอนโดยู เกษตร - นวมินทร์
1 Person
Update : 16 พฤษภาคม 2560
Detail

- บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และอาคารที่บริหาร

- สอดส่องดูแล และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม / ผู้มาติดต่อ

- รับเรื่องและแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากเจ้าของร่วม

Qualification
 - อายุ 26 - 30 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 2 ปี