CAREER OPPORTUNITY
Asset Management Manager
1 Person
Update : 9 ตุลาคม 2561
Detail

-           สืบค้น รวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล

-           ประสานงานรับส่งข้อมูลกับฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-           กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานหรือข้อมูล

-           จัดทำรายงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อพร้อมนำเสนอ

-           รายงานผลงานหรือข้อมูลตามกรอบเวลาถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-           ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

-           อายุ 30 ปีขึ้นไป

-           วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ วิศวกรรม หรืออสังหาริมทรัพย์

-           ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านการขายพื้นที่เช่าสำนักงาน อสังหาริมทรัพย์ หรือที่ปรึกษากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) 

-           สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

-           มีทักษะในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล

-           มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

-           มีทักษะในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

-           มีอัธยาศัย บุคลิกภาพ และมีความรับผิดชอบดี

-           มีความสามารถในการประสานงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี